TOTM.1901-Fig1-2 small

מקבילות – שני פיצ'רים או יותר

טיפ בטולרנסים גיאומטריים – GD&T: 
החלק Top Plate בהרכבה של הגלגל (איור 1) קובע את המיקום והתנוחה של שני ה Axle Support.

איור 1

שרטוט חלקי של היטל הפנים (איור 2) מתאר את כוונת התכן:

איור 2

  1. משיקולי חוזק וקשיחות נבחר עובי פד נומינלי של 12 מ"מ, שונות של ±0.5 מ"מ אפשרית מבלי לפגוע באילוצי חוזק, קשיחות ומשקל.
  2. דרישת מקבילות של ציר הגלגל יחסית לרצפה הביאו לאילוץ מקבילות יחסית לדאטום A לשני הפדים עליהם יורכבו ה"Axle Supports". גבול חריגת המקבילות לפדים (שלא יפגע בפונקציונאליות הוא הוא 0.1)

באיור 3 מוצגות תוצאות מדידה של חלק מיוצר (גבולות החלק בצבע כחול  כהה):

איור 3

שתי הדרישות מהשרטוט מתקיימות, העובי של הפדים בתחום (בין 11.5 ל 12.5 מ"מ) וכל אחד מהפדים מקביל לדאטום A בגבולות הטולרנס (0.1). עם זאת משהו בחלק נראה לא תקין…

הבעיה הנראית היא שיש שונות גדולה במיקום היחסי בין שני הפדים, שעשוי להגיע עד כדי 1 מ"מ. חריגה זו עשויה לגרום לכך שלא יהיה ניתן להרכיב את ציר הגלגל בין שני הAxle Supports, או שיגרם מעוות גדול מין המותר בתותבי הציר.

לפי השרטוט באיור 2 החלק שמיש
מאחר שמקבילות אינה ממקמת!!!
אזורי טולרנס המקבילות של שני הפדים הם בלתי תלויים זה בזה

פרופיל הוא הבקרה שתאלץ את שני הפדים לקיים איזור טולרנס אחד משותף לשניהם.
חשוב לשים לב כי יש הבדל בין ASME ו ISO במשמעות פרופיל המוכל על שני משטחים או יותר:

איור 4

ISO

  • לאחד פיצ'רים לדרישה משותפת יש להוסיף את הסימן CZ
  • הסימן העשרוני הוא פסיק
  • אחרי מספר הפיצ'רים המבוקרים מציינים x קטנה

ASME

  • פרופיל מאלץ מיקום יחסי בין פיצ'רים בקבוצה
  • הסימן העשרוני הוא נקודה
  • אחרי מספר הפיצ'רים המבוקרים מציינים X גדולה

 

סימון תקני כמתואר באיור 4 מגדיר את הדרישות המתוארות באיור 5:

איור 5

 בדיקה חוזרת של תוצאות המדידה שהוצגו באיור 3  לפי השרטוטים המתוקנים, מראה כי החלק אינו שמיש, דרישת העובי מתקיימת, אך שני הפדים אינם מקיימים אזור טולרנס משותף למיקום היחסי בניהם ולמקבילות לדאטום A.

ובשורה התחתונה
גם אם עשינו משהו "אלף פעמים", ו"כולם" מבינים למה הכוונה,
יתכן וזה נפוץ ומקובל
אבל זה לא הופך להיות תקני!

שאלות? הצעות? רעיונות?
כתבו אלינו – info@TES-RnD.com

To learn more about

upcoming On-Line/ Frontal GD&T training Seminars

:Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the Form 

contact us

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin