GDT.0801 Profile and Flatness-TZ

בקרת מישוריות ופרופיל – מי עושה מה?

טיפ בטולרנסים גיאומטריים – GD&T:
טיפ זה תואם ASME Y14.5-2009
בין הטולרנסים הגיאומטריים יש תחומים חופפים, בחלק מהמקרים אין הבדל פונקציונאלי בין בקרה אחת לשניה.
באיורים מוצגות שתי חלופות לפלטת מתאם. כוונת התכן היא שהצד התחתון הוא הממשק הדומיננטי של החלק והוא צריך לקיים מישוריות ברמה של 5 מאיות.
באיור – 1 האלמנט המבוקר הוא משטח יחיד,
אזור הטולרנס בשני המקרים הוא: שני משורים מקבילים שהמרחק בינהם הוא עד 5 מאיות.

GDT.0801 Profile and Flatness-TZ

איור –  1

על מנת לשפר את דיוק ההרכבה של החלק בוצע שחרור בין משטחי המגע הרצויים בהרכבה והוסר חומר מהמשטח, כעת יש שני משטחי מגע שצריכים לקיים מישור יחיד ברמת דיוק של 5 מאיות, שמוצג באיור – 2 ,

הפרופיל (Profile) מתיחס לשני המשטחים כאל קבוצה (Pattern) ולכן מאחר ושני המשטחים בשרטוט מקיימים מישור משותף, אז גם אזור הטולרנס הוא משותף לשני המשטחים וכוונת התכן נשמרת.

מישוריות (Flatness) היא טולרנס של FORM בלבד ואינה יכולה לבקר מיקום ואוריאנטציה של משטחים (גם לא בתוך קבוצה) ולכן לכל משטח אזור טולרנס בלתי תלוי והמישוריות מבקרת את הצורה של כל משטח בניפרד ואינה מבקרת את המיקום או האוריאנטציה היחסית בין שני המשטחים.

GDT.0802 Profile and Flatness-TZ

 איור –  2

טולרנסים גיאומטריים נוצרו על מנת לאפשר כתיבת מפרט דרישות גיאומטרי פונקציונלי וחד משמעי לפריט, על מנת לשמר את כוונת התכן ולהימנע מיצור חלקים שעוברים בקורת אבל אינם פונקציונאלים, שינוי התכן המוצג באיור – 2 מחייב שימוש בפרופיל על מנת להבטיח ששני משטחי המגע יקיימו מישור משותף ברמת הדיוק הנידרשת לתיפקוד של הפריט.

למידע והרשמה להשתלמות הקרובה בטולרנסים גיאומטריים הקליקו

שאלות? הצעות? רעיונות?
כתבו אלינו – info@TES-tec.net

לקבלת טיפים - הרשמו עכשיו

קורסים פנים ארגוניים

קורסים לקהל הרחב

For more information about our GD&T training Seminars

Please contact:

Info@TES-tec.net

+972 74 704 7060

or

Fill out the Form 

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-tec.net

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us