TOTM.1507.10 Corner Bracket Gage ABC-21

בקרת מיקום (Position) לקבוצות

טיפ בטולרנסים גיאומטריים – GD&T: טיפ זה תואם ASME Y14.5-2009, ISO 1101:2012
הטיפ החודשי בעקבות הצעה של בני, מה השפעת דאטומים בבקרת מיקום של קבוצות קדחים?

בקרת מיקום (Position) לקבוצות

איור 1: Corner Bracket

באיור-1 יש בקרת מיקום לארבעת הקדחים בחלק

נוח להתיחס לבקרת מיקום כאל לוח קליעה למטרה, עבור האלמנט המבוקר (הציר של כל אחד מארבעת הקדחים), הבקרה מגדירה:

  •     מה גודל אזור המטרה בו חייב הציר של כל אחד מארבעת הקדחים להימצא? (צילינדר בקוטר 0.3 ב MMC)
  •     באיזו אוריאנטציה ביחס לדאטומים שניקראו (ל 90º ו 180º מתיחסים כאל זוויות BASIC)?
  •     באיזה מקום ביחס לדאטומים שניקראו (מחייב מידות BASIC)?

טולרנסים גיאומטריים מתארים ממשקים פונקציונאליים של החלק ובכך מאפשרים לבצע בדיקה פונקציונאלית של הפריט, גם כאשר שאר החלקים לא זמינים!

איור-2 מציג מימוש של ג'יג ביקורת למיקום הקדחים בחלק.

בקרת מיקום (Position) לקבוצות

איור 2: Inspection Gage

יש להצמיד את החלק (הצהוב) למשטח הסימולטור של דאטום A, אחר כך ל B ובסוף ל C.

המודיפייר M לטולרנס המיקום הופך את גודל איזור הטולרנס לאדפטיבי. במצב MMC(טולרנס הוא צילינדר בקוטר 0.3, בקורת במידת ה Virtual Condition של הקדחים (4.5-03=4.2) חייבים להכנס לארבעת הקדחים בחלק סימולטנית. הפינים ממוקמים לפי מידות הBASIC בשרטוט, בינם לבין עצמם ויחסית למערכת היחוס (ניצבים ל A, ובמרחק של 6 מ"מ מ B ומ C בהתאמה).

האיורים הבאים מציגים תוצאה אפשרית לשינוי בדאטומים ב Feature Control Frame. בכל איור מוצגת דרישת המיקום לקדחים ושלושת האיורים מציגים חלקים שעמדים בדרישה המוצגת (בכל אחד) לבקרת מיקום הקדחים:

בקרת מיקום (Position) לקבוצות

אוריאנטציה ומיקום בתוך הקבוצה ויחסית לסימולטורים של A ו B נישמרים. מתאפשרת חריגת מיקום לאורך הסרגל המייצג את B.

בקרת מיקום (Position) לקבוצות

אוריאנטציה ומיקום בתוך הקבוצה ואוריאנטציה לסימולטור של A נישמרים. מתאפשרת חריגת מיקום לשני כיוונים

 

בקרת מיקום (Position) לקבוצות

אוריאנטציה ומיקום נשמרים בתוך הקבוצה בלבד!!!

לסיכום:
  • בקרת מיקום על קבוצה מבקרת בראש ובראשונה, את המיקום והאוריאנטציה היחסית בין הפיצ'רים בקבוצה.
  • בקרת מיקום קבוצה היא החריג בו יש משמעות לטולרנס מיקום ללא דאטומים.
  • כל דאטום שמתוסף מפעיל דרישות אוריאנטציה ומיקום על הקבוצה יחסית אליו.
  • בחירת הדאטומים ב FCF מיצגת אילוץ פונקציונאלי!!!

שאלות? הצעות? רעיונות?
כתבו אלינו – info@TES-RnD.com

For more information about our GD&T training Seminars

Please contact:

Info@TES-tec.net

+972 74 704 7060

or

Fill out the Form 

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us