TOTM.1510.02 - Local size of an extracted cylinder

מה זה קוטר?

האם קוטר הוא מרחק בין שתי נקודות? או שקוטר הוא קוטר המעגל הממוצע?

טיפ בטולרנסים גיאומטריים – GD&T: טיפ זה תואם ISO בלבד – ISO 14600-2:1999

לאחרונה בעקבות תקלה, פנו אלי בשאלה מה זה קוטר?

מתברר כי הייתה בעיית התאמה בין חלקים. במדידה חוזרת התוצאות היו שונות מהערכים בדו"ח הבקורת. לאחר בדיקה התגלה כי הערכים שדווחו בבקורת עבור דרישת הקוטר היו גודל המעגל הממוצע (Least Squares) ובבדיקה החוזרת נימדדו מרחקים בין נקודות מנוגדות, ומכאן השונות. הספק טען "ככה מודדים ב CMM, ולא הוצגו דרישות בקורת מיוחדות…". ומכאן השאלה, מה זה קוטר?

חשוב לזכור כי לפי התפיסה העדכנית של ISO, שרטוט הוא מפרט דרישות מהחלק הגמור! השרטוט אומר מה צריך להיות ולא איך ליצר או איך לבדוק (אלא אם צויין אחרת במפורש).

ולשאלה, מה זה קוטר?
ב ISO  ברירת המחדל, אלא אם צויין אחרת במפורש, היא:
"קוטר הוא אורך הישר המחבר בין שתי נקודות, בחתך ניצב לציר, של גוף סיבוב שעובר דרך מרכז החתך."
כלומר, יש לדווח על מרחקים אמיתיים ולא על ערכים ממוצעים!!!

יוצא מזה שהטענה ש"ככה מודדים ב CMM" אינה מספקת, והערך שדווח אינו הערך המבוקש!!!
ובנוסף, בהגדרת הקוטר יש שתי דרישות, לא פשוטות, שהתקן מגדיר פיתרון למציאתן

  • קוטר ימדד בניצב לציר! – חלק אמיתי אינו מושלם בצורתו, יש לו קו אמצע, אין לו ציר (ישר תיאורטי).
  • אורך הישר המחבר בין הנקודות שעובר דרך מרכז המעגל! – קו החתך אינו מעגל מושלם, אז מהו המרכז?


האיורים הבאים מציגים כיצד מוגדרת מידת קוטר של גליל לפי תקני ה GPS של ISO:

  • מה הציר, שהמדידה ניצבת לו?
  • מה המרכז שהמדידה חייבת לעבור דרכו?

באיור מספר 1, המשטח הכחול מיצג דגימה של מעטפת גליל. האלמנטים הממוספרים הם:

  1. גליל ממוצע (LSQ -Least Squares) של נקודות הדגימה מהמעטפת האמיתית של הפיצ'ר.
  2. ציר הגליל הממוצע (הגליל הוא צורה גאומטרית תיאורטית, לכן הציר שלו ישר)
  3. מישורי חיתוך בניצב לציר הגליל הממוצע (LSQ)
  4. מעגל הממוצע (LSQ)

איור מספר 1

באיור מספר 2, מוצג חתך ניצב לציר והאלמנטים הממוספרים הם:

איור מספר 2

5. קו החתך של המדידות במישור חיתוך ניצב לציר
6. מעגל ממוצע (LSQ) של הנקודות, במישור החיתוך
7. מידות הקוטר הן המרחקים בין נקודות מנוגדות, שהישר שמחבר בינהם עובר דרך מרכז מעגל הLSQ בחתך.

חשוב לשים לב כי מרכז מעגל הממוצע (LSQ)בחתך אינו בהכרח על ציר גליל  הממוצע
הגליל הממוצע משמש להגדרת כיוון המדידה
העיגול הממוצע בחתך משמש למציאת מרכז החתך
יש לדווח על המידה המקסימלית והמידה המינימלית (לאמת כי המעטפת אינה חורגת מטולרנס המידה)

לסיכום

ברירת המחדל ב ISO למידת קוטר הוא המרחק האמיתי בין שתי נקודות בחתך ניצב לציר שעובר דרך מרכז החתך.
אם אנחנו מעוניינים בהגדרה שונה, יש לציין זאת במפורש!!!

ציון תקן בשרטוט מגדיר את החוקים לפיהם יש לפרש את השרטוט ומונע מחלוקות!!!

שאלות? הצעות? רעיונות?
כתבו אלינו – info@TES-RnD.com

 

לפרטים על ההשתלמות בטולרנסים גיאומטריים הקרובה- מלאו את הטופס:

To learn more about

upcoming On-Line/ Frontal GD&T training Seminars

:Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the Form 

contact us

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin